პროდუქტები
CapaSol RapidGrund

CapaSol RapidGrund

უფერო - წყალდისპერსიული
OptiSilan Tiefgrund

OptiSilan Tiefgrund

უფერო - წყალდისპერსიული
Sylitol® Konzentrat 111

Sylitol® Konzentrat 111

უფერო - წყალდისპერსიული
FungiGrund

FungiGrund

უფერო - წყალდისპერსიული
HaftGrund

HaftGrund

პიგმენტირებული - წყალდისპერსიული
Putzgrund 610

Putzgrund 610

პიგმენტირებული - წყალდისპერსიული
Tiefgrund TB

Tiefgrund TB

უფერო - გამხსნელის შემცველი
Dupa-Putzfestiger

Dupa-Putzfestiger

უფერო - გამხსნელის შემცველი
Sylitol® Minera

Sylitol® Minera

თეთრი - გამხსნელების გარეშე
Capatox

Capatox

მიკრობიოციდური საშუალება სოკოვანი და წყალმცენარეებით დაბინძურებული ზედაპირების წინასწარი დამუშავებისთვის
Disboxan 450 Fassadenschutz

Disboxan 450 Fassadenschutz

კონცენტრირებული გამჟღენთი - ჰიდროიზოლაციისათვის