პროდუქტები
Sylitol® Minera

თეთრი - გამხსნელების გარეშე

 

Sylitol® Konzentrat 111

უფერო - წყალდისპერსიული

 

OptiSilan Tiefgrund

უფერო - წყალდისპერსიული

Dupa-Putzfestiger

უფერო - გამხსნელის შემცველი

 

Putzgrund 610

პიგმენტირებული - წყალდისპერსიული

 

Amphisilan-Tiefgrund

უფერო - წყალდისპერსიული

 

Amphisilan Putzfestiger

უფერო - გამხსნელის შემცველი

 

Tiefgrund TB

უფერო - გამხსნელის შემცველი

 

Capatox

მიკრობიოციდური საშუალება
სოკოვანი  და წყალმცენარეებით  დაბინძურებული ზედაპირების  წინასწარი დამუშავებისთვის

 

FungiGrund

უფერო - წყალდისპერსიული

 

HaftGrund

პიგმენტირებული - წყალდისპერსიული

Disboxan 450 Fassadenschutz

კონცენტრირებული გამჟღენთი - ჰიდროიზოლაციისათვის