გახდი კაპაროლის პარტნიორი!

ბიზნესის წარმატებული და კომპეტენტური განვითარება.

შპსკაპაროლჯორჯიაქართულბაზარზე 2005 წლისიანვრიდანოპერირებს. გერმანულიკომპანიისქართულიფილიალიადგილობრივკლიენტებსმაღალიხარისხისმომსახურეობასსთავაზობს. ამჟამადჩვენსსაკუთრებაშიათბილისშიორი, ხოლობათუმშიერთი  შოურუმი, თუმცაგარდაამისაკომპანია 50-ზემეტდილერთანდა 200-ზემეტსხვადასხვატიპისადასიდიდისპარტნიორთანთანამშრომლობს.

ჩვენიპროდუქციაშეიცავსჯანმრთელობისათვისუსაფრთხოკომპონენტებს. გამოირჩევამაღალიხარისხითადამდგრადობით. არისეკომეგობრული. ესყველაფერი, კიჩვენსპარტნიორებსაშკარაუპირატესობასანიჭებსკონკურენტებთანმიმართებაში.

როგორცგერმანიაში, აგრეთვესაქართველოშიწარმოებისპროცესიხორციელდებახარისხისმენეჯმენტისსისტემა ISO 9001:2015 სტანდარტისმოთხოვნებისშესაბამისად. თანამედროვეტექნიკითააღჭურვილიადგილობრივისაწყობიჩვენსკლიენტებსსაშუალებასაძლებსმარტივადდასწრაფადმიიღონადგილზესასურველიპროდუქცია.

გარდაყოველწლიურადდაგეგმილიმარკეტინგულიაქტივობებისა, კომპანიაშიფუნქციონირებსპარტნიორებისწახალისებისპროგრამაც.

დაფუძნებისდღიდანშპსკაპაროლჯორჯიაინარჩუნებსკლიენტებთანსტაბილურდაორმხრივსარგებელზედაფუძნებულურთიერთობას. დაგვიკავშირდითდაგაიგეთჩვენთანთანამშრომლობისპირობები. ჩვენიპროდუქციათქვენიწარმატებისსაწინდარია!

დილერებთანურთიერთობისმენეჯერი - გიგანემსიწვერიძე

 ტელეფონი: +995 595 304 868

 ელ.ფოსტა: giga@caparol.ge