მდგრადობა როგორც პასუხისმგებლობა

ადამიანების, ბუნებისა და გარემოს მოთხოვნების უზრუნველყოფა

ხარისხისლიდერებისრანგში, ჩვენვგრძნობთპასუხისმგებლობას: ჩვენიმოვალეობაამოვნახოთბალანსიეკონომიკის, ეკოლოგიისადასიცოცხლისხარისხსშორის. ესრათქმაუნდამოიცავსგარემოსდაცვას, რესურსებისეფექტურგამოყენებასადაადამიანებისთვისკომფორტულისაცხოვრებელიპირობებისშექმნას. ჩვენგვსურსშევიტანოთწვლილიჩვენიმოსაზრებებითადამოქმედებებით, ჩვენიპროდუქციისდაგადაწყვეტილებებისმეშვეობით.

მდგრადობისმიმართასეთიმიდგომაყოველთვისიყოჩვენიკორპორატიულიფილოსოფიისნაწილი. ჩვენსტრადიციულოჯახურკომპანიასესდამოკიდებულებახუთითაობისმანძილზეთანმოჰყვება. ამისდამადასტურებელიადაბალიემისიისმქონედაგამხსნელისგარეშესაღებავებისფართოასორტიმენტი, წყალშიხსნადილაქებიდადაბალიემისიისმქონეიატაკისდანაფარები. ჩვენასევე, მსოფლიოსმასშტაბით, თანმიმდევრულადვადგენთახალსტანდარტებსჩვენსმრავალრიცხოვან, მდგრადპროდუქტებსადასისტემურგადაწყვეტილებებთანერთად.

ტიპური პროდუქცია და სისტემები

1985 წელს ჩვენ წარმოვადგინეთ პროდუქტი "Indeko plus", - მსოფლიოში პირველი -  ინტერიერის საღებავები გამხსნელის გარეშე და  მინიმუმამდე დაყვანილი მავნებლობით. დღეს,  Caparol ინტერიერის ყველა საღებავი ატარებს E.L.F. ხარისხის ბეჭედს. ჩვენ ასევე 1957 წლიდან ვაწარმოებთ მაღალეფექტურ თერმოსაიზოლაციო სისტემებს.

მთელს მსოფლიოში CO2 ემისიის ერთი მესამედი შენობა-ნაგებობებიდან ვრცელდება - აქ ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ დიდი წვლილი კლიმატის დაცვის კუთხით ჩვენი სმარტ-სისტემებისა და პროდუქციის მეშვეობით. ამ სექტორში, ექსტერიერის საიზოლაციო "Dalmatiner" ფილა მნიშვნელოვანი ინოვაციური პროდუქტია.

პროდუქტების შემადგენლობასა და წარმოების მეთოდებთან ერთად ჩვენ ასევე აქცენტს ვაკეთებთ სოციალურ-კულტურულ კონტექსტზეც; ვაკომპლექტებთ პროდუქციის  ასორტიმენტს და ვთავაზობთ იდეებს სპეციფიკური ფერების შესარჩევად; მაგალითად,- საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ან,- ჯანდაცვის სფეროსთვის.

 

გარდა ამისა, საუკეთესო ხარისხი უზრუნველყოფს მდგრადობას, ვინაიდან მაღალი ხარისხის სტანდარტებს კარგ და ხანგრძლივ შედეგებამდე მივყავართ. ეს აფართოვებს მუდმივი განახლების ციკლს, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს მომხმარებლებს შეუძლიათ დაზოგონ მასალა, ენერგია და ფული.