გამოტოვე ნავიგაცია

“კაპაროლ ჯორჯია” - ფირმათა ჯგუფ „DAW”-ს ოფიციალური წარმომადგენლობა ამიერკავკასიაში,

საქართველოში 2005 წელს დაფუძნდა და დაიწყო სხვადასხვა გერმანული არქიტექტურული მასალების იმპორტირება. 2008 წელს „კაპაროლ ჯორჯია”-მ თბილისში საქართველოში სამშენებლო მასალების ყველაზე მსხვილი ქარხანა გახსნა და დაიწყო სხვადასხვა სამშენებლო მასალების წარმოება.

ექსპერტები, სამშენებლო კომპანიები და არქიტექტორები   წინასწარ იყვნენ დარწმუნებული მის სამომავლო წარმატებაში. მართლაც, ამ ხნის განმავლობაში "კაპაროლ ჯორჯიამ" ძალზედ მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწია - გააფართოვა სადილერო ქსელი, გაზარდა პროდუქციის ასორტიმენტი, განამტკიცა პოზიციები სამშენებლო მასალების ბაზარზე და მონაწილეობა მიიღო მრავალ საზოგადოებრივ წამოწყებაში. კომპანიის მთავარი მიზანი გერმანული ხარისხის დაცვა, ინოვაცია, ხარისხი და გარემოზე ზრუნვა გახლავთ.  „კაპაროლ ჯორჯია“ აწარმოებს დისპერსიულ საღებავებს (საგრუნტავებს, ფასადისა და ინტერიერის საღებავებს) პასტისებრ ფითხებს და ბათქაშებს. იძლევა პროდუქციის გერმანულ ხარისხთან შესაბამისობის 100%-იან გარანტიას, რის საფუძველსაც ევროპული დანადგარები და ნოუ-ჰაუ წარმოადგენს, გარდა ამისა ანხორციელებს პროდუქციის იმპორტს გერმანიიდან და CAPAROL-ის სრულყოფილ ფართო ასორტიმენტს ქმნის.

2015 წლიდან ამ სიას უკვე მშრალი მასალების წარმოებაც შეემატა.

 თბილისშითანამედროვე, უახლესიტექნოლოგიებითაღჭურვილი, ევროპაშისერტიფიცირებულიმშრალიმასალების - ცემენტისბაზაზედამზადებულიწებოების, ბათქაშებისადაფითხებისმწარმოებელიქარხანაგაიხსნა, რომელიცყველაევროპულსტანდარტსპასუხობსდაგარემოსთვისაბსოლუტურადუსაფრთხოგახლავთ.

კონცერნისუცხოელიტოპმენეჯერები, სამშენებლოკომპანიებისწარმომადგენლებიდადეველოპერებითანხმდებიან, რომშედეგადმივიღეთბიზნესისგაფართოებისდაგანვითარებისსაშუალება, ახალისამუშაოადგილები. იმპორტირებულპროდუქციას, ნაწილობრივადგილობრივინაწარმიჩაანაცვლებს, რაცსაქართველოსეკონომიკისადაასევესაექსპორტოპოტენციალსგაზრდისდაგააძლიერებს.  

აღსანიშნავია, რომძირითადიპროდუქტები (წებოები, საარმირომასები, ბათქაშები), რომლებიცახალქარხანაშიიწარმოება, გამოიყენებაფასადისთერმოსაიზოლაციო  სისტემებში, რომლისმნიშვნელობამსოფლიომასშტაბითსაკმაოდგაიზარდა. ამსისტემებისმთავარიდანიშნულებაენერგორესურსებზეხარჯებისეკონომიადაენერგიისმოხმარებისშედეგადწარმოქმნილიგარემოზე  ნეგატიურიეფექტისშემცირებააბაზარზემსგავსპროდუქციაზემზარდიმოთხოვნის, ხელსაყრელიუცხოურისაინვესტიციოპირობებისადაგარემოსგათვალისწინებით, კონცერნმა DAW-, რომლისნაწილიცააკაპაროლჯორჯია“, გადაწყვიტაამქარხნისაშენებისათვისგანეხორციელებინაინვესტიცია, რამაცადგილობრივიწარმოებისგაჩენასჩაუყარასაფუძველი.

რაცშეეხებაკონკრეტულადფასადისთერმოსაიზოლაციოსისტემებს, -  კაპაროლიმომხმარებელსთანამედროვეტექნოლოგიებსსთავაზობს, რაცსაშუალებასიძლევააშენდესენერგოდამზოგიშენობები, რომლებიცუძლებენდროს, აკმაყოფილებენეკოლოგიურობისნორმებსდაშეესაბამებიანბაზრის  მზარდმოთხოვნებს.

აღსანიშნავია, რომოპტიმალურადდათბუნებულიფასადიარამხოლოდამცირებსგათბობისხარჯებსდაახანგრძლივებსშენობისმდგრადობას, იგიაგრეთვეზრუნავსმაცხოვრებლისკომფორტზედააძლიერებსდაცულობისშეგრძნებასსამსახურსათუსახლში.

ფასადისთერმოსაიზოლაციოსისტემისხარისხიგანისაზღვრებასამიფაქტორით: 1. თბოიზოლაციურითვისებები 2. მდგრადობა 3. მომხიბვლელობა. ამიტომ, კაპაროლიფასადებისდათბუნებისსფეროშიპიონერიკომპანია, უკვე 50 წელიაუკანასკნელიინოვაციებისწყალობითმუშაობსფასადისთბოიზოლაციის  ენერგოეფექტურობის, გამძლეობისადამიმზიდველობისგაზრდაზე.

კომპანიამშეიმუშავაფასადისდათბუნებისსამისისტემა, რომლებიცგანსხვავებულმოთხოვნებსპასუხობსდაუმაღლესიხარისხისკომპონენტებისაგანშედგება, რაცგაცილებითამარტივებსკაპაროლისმასალებთანმუშაობას. ესყველაფერიუადვილებსმომხმარებელსარჩევანსდაუზრუნველყოფსსისტემისუსაფრთხოებასადგილზემონტაჟისას.

 

დასასრულსგვინდა აღვნიშნოთრომ კაპაროლის პროდუქცია გამოყენების განსაკუთრებული სიმარტივით გამოირჩევა. Caparol-ის მასალების შეფერადება შესაძლებელია ColorExpress-ის კომპიუტერულ დანადგარზე.   კომპანიის მომხმარებლებს ნებისმიერ დროს შეუძლია ისარგებლოს კვალიფიციური კონსულტანტების   მხარდაჭერით,Caparol- ის დამხმარე სამუშაო მასალებითკომპიუტერული პროგრამებითა და ნიმუშებით,    რომელთა საშუალებითაც ისინი უკეთ შეძლებენ თავიანთი ჩანაფიქრების რეალიზებას.