კაპაროლის შესახებ

გერმანიაში Caparol სამშენებლოსაღებავებისსფეროსლიდერია. ამასთანავე, ევროპისმასშტაბით, ბრენდი, კარგადცნობილი "ზოლებიანისპილო"- ლოგოთი, ამსფეროშიუმსხვილესსაწარმოეებსშორისერთ-ერთისაუკეთესოწარმომადგენელია. ჩვენთანთქვენაღმოაჩენთყველაფერს,-რაცგჭირდებათ: მაღალიხარისხისსაღებავებს, ლაქებს, ლაზურებს , ბათქაშსგარედაშიდასამუშაოებისთვის, აგრეთვე: ენერგოდაზოგვისთერმოსაიზოლაციოკომპოზიტურსისტემებს (ETICS), აკუსტიკურსისტემებსადანაგებობებისდამცავპროდუქციას, იატაკისდანაფარებს, კოროზიისაგანდამცავდაბეტონისსამუშაოებისათვისსაჭირომასალებს. პროდუქციისფართოასორტიმენტი, რომელიცშენობასგარეგნულიერსახესუნარჩუნებსდა  შენობებისმოსაპირკეთებელიმასალები - ხელმისაწვდომია 300-ზემეტპარტნიორგაყიდვისობიექტში, შესაძლოათქვენსმეზობლადაცკი.

გარდაამისა, ჩვენვთავაზობთუამრავსხვამომსახურებასმხატვრებსადამებათქაშეებს, საღებავებითბითუმადმოვაჭრეებს, დამპროექტებლებსადასამშენებლოინდუსტრიითდაინტერესებულპირებს: ფერთაგამასადაფერთაკომბინაციებს, კონსულტაციებსმასალებისთაობაზე, ციფრულმომსახურებასადატექნიკურსაკონსულტაციომხარდაჭერასსამღებროსამუშაოებთანდასამშენებლოტერიოტორიაზესაქმიანობასთანდაკავშირებითდაპროფესიულიგანვითარებისთვისსაჭიროსხვადსახვაშეთავაზებებს.

მაღალი ხარისხი და ექსპერტების რჩევები

ჩვენდიდმნიშვნელობასვანიჭებთუმაღლესიკლასისხარისხს. მხოლოდსაუკეთესონედლიმასალისგამოყენებადაპროდუქციისხარისხისმუდმივიკონტროლიუზრუნველყოფს  საწარმოოხაზისფორმულირებისადაეკოლოგიურიასპექტებისმაღალიხარისხისსტანდარტებს. დაარსებისდღიდან, Caparol-ისერთერთიუმთავრესიმიზანიაიმპროდუქციისხარისხისსტანდარტებისუწყვეტიგაუმჯობესება, რომელიცეკოლოგიურადსუფთადაჯანმრთელობისთვისუვნებელია.

იმისათვის, რომზემოთხსენებულიმოთხოვნებიმომავალშიცგავამართლოთ, ვმუშაობთსამეცნიერო, გამოყენებაზეორიენტირებულიკვლევებისადაგანვითარებისკუთხით, ვთანამშრომლობთცნობილპროვაიდერებთანდაორგანიზაციებთან. ჩვენარამხოლოდხარისხისადაინოვაციებისსფეროსლიდერსწარმოვადგენთ, არამედ, ბევრსფეროშინოვატორებიც  ვართ; მაგალითადროგორიცაა: ინტერიერისსაღებავებიგამხსნელისგარეშედამათიმავნებლობისმინიმუმამდედაყვანა.

ჩვენიპროდუქციისხარისხი, ისევეროგორცმისისწორიგამოყენება, უნდაიყოსმხოლოდ  საუკეთესო. ამიტომ, მომხმარებლებისთვისგაწეულიკონსულტაციადაყოვლისმომცველიინფორმაციისგაზიარებამნიშვნელოვანისაკითხიაჩვენთვის. შესაბამისად, პროფესიულსფეროშიგაყიდვებისსექტორისმიმართულებითგაგვაჩნიასამუშაოძალა-რესურსი: სანდოექსპერტიუშუალოდახლოსმომხმარებელთან. ამასთანავე, ყოველწლიურად, ათასობითმომხმარებელსვაცნობთთეორიულდაპრაქტიკულასპექტებსმრავალმხრივიტექნიკურიდოკუმენტაცია, სპეციალისტ-კონსულტანტებიდატექნოლოგიისგამოყენებისშესახებინფორმაციისმიღებაჩვენიმომხმარებლებისთვისტექნიკურიმხარდაჭერისსპეციალისტთანსატელეფონოკავშირითაცაახელმისაწვდომი.

ხელშემწყობი იდეები, წინასწარი დაგეგმვა

როგორცხარსისხისადაინოვაციებისლიდერები, ჩვენბევრსფეროშინოვატორულსაქმიანობასვეწევით - ხშირადვზრდითჩვენიპროდუქციისადამომსახურებისხარისხისსტანდარტებს.

მაგალითად, ინტერიერისსაღებავებიგამხსნელისგარეშედამათიმავნებლობისმინიმუმამდედაყვანისთვალსაზრისით (Indeko-plus E.L.F.-თანერთად) ჩვენმსოფლიოშიპირველმიმწოდებელკომპანიასწარმოვადგენდით. ასევე, ნოვატორებივიყავითნანო-კვარცულიტექნოლოგიისგაცნობისკუთხით, რომელმაცფასადებისსაღებავებისრევოლუციურიგაუმჯობესებაგანაპირობა.

Caparol Sensitiv-თანერთად, ჩვენბაზარზეგავიტანეთდისპრესიულისაღებავიკონსერვანტებისგარეშე - განსაკუთრებულადშესაფერისიალერგიისკენმიდრეკილიპირებისთვის. “Edition Carbon“ ზრდისენერგოდამზოგველითბოსაიზოლაციოსისტემისმდგრადობას (ETICS), „Carbon DarkSide“ თბოიზოლირებულფასადებზეპირველივეგამოყენებისასძალიანმუქ, ინტენსიურფერებსაცკიაფერმკრთალებს. ჩვენიმზადყოფნაინოვაციებისმიმართასევეგამოიხატებამომსახურებისსფეროშიც: როგორცხსენებულისფეროსერთ-ერთიპირველიწარმომადგენლები, ჩვენსსაბაზროპარტნიორებსგერმანიაშისპეციალურწინადადებებიშევთავაზეთტექნოლოგიისადაპროდუქციისსხვამაგალითებიშეგიძლიათიხილოთინსტრუქციაში, ინოვაციებისპუნქტში.

პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი - ნებისმიერი დანიშნულებისთვის

ჩვენიგამოცდილება 115 წლიანგამოცდილებასეფუძნება - წლებისგანმავლობაშიჩვენიპროდუქციისირგვლივდაგროვებულიცოდნაგულდასმითადაწარმატებითგადავეცითპროდუქტისშესაბამისსექტორებს. დღესჩვენგთავაზობთპროდუქციისფართოასორტიმენტს: ესმოიცავსსაგრუნტავებს, საღებავებს, ბათქაშებს, ფითხებს, ლაქებსდალაზურებს, იატაკისდანაფარებს, შენობებისდამცავმასალებს, ფასადისსამონტაჟოსისტემებს, ინტერიერისაკუსტიკურსისტემებს, კედლისსაფარდაპროდუქტისდეკორატიულიდანიშნულებითმოხმარების  მეთოდებსარქიტექტორულითვალსაზრისით.

 

ჩვენთანერთადდასაღებავებისპროვაიდერებისპროდუქციისასორტიმენტისგათვალისწინებით, პროფესიონალიმომხმარებელივერსადაღმოაჩენსპრობლემებისგადაჭრისასეთმრავლისმომცველდაგამოცდილსაშუალებებს.

 

კონცეფცია და იდეები ფერადი დიზაინისთვის

ჩვენგთავაობთიდეალურ, უნივერსალურდაფერადიელფერისმქონემასალებისასორტიმენტსფასადებისადაინტერიერისთვის. კლასიკურისაღებავებისადამინანქრისგარდა, ხელმისაწვდომიააგრეთვედეკორატიულიბათქაშიდაკედლისსაფარიმასალა, საზედაპირემასალები - თხელიფენებისანფასადებისბუნებრივიქვითანმინითმოსაპირკეთებლად.

იმისათვის, რომმომხმარებელმაშეძლოსჩვენიკომპანიისპროდუქციისსრულიფერადიასორტიმენტითსარგებლობაჩვენიდეცენტრალიზებულიტონირებისტექნოლოგია - „ColorExpress“ ნაციონალურდასაერთაშორისოდონეზეწამოვწიეთ. დაახლოებითხუთიმილიონიპროგრამირებადიფერისგარდადოზირებისუახლესიაპარატისსაშუალებით, შესაძლებელიაინდივიდუალურადმოთხოვნილიფერისუშუალოდშეძენისმომენტშიდარამდენიმეწამშიშექმნა.

 

დიზაინერულსამუშაოებთანერთადჩვენმომხმარებლებსვთავაზობთუამრავსხვამომსახურებას: ჩვენიფერთადიზაინისსტუდიადამრავალფეროვანიკოლექციაუზრუნველყოფსსაიმედოობასადა  დიზაინისშექმნისსტიმულსფერთადიზანისიდეებისგანსახორციელებლად. დიზაინერული „SPECTRUM“ პროგრამულიუზრუნველყოფაშემუშავებულიაიმმიზნით, რომუამრავიუნივერსალურიფერიდაზედაპირიშენობებისექსტერიერსადაინტერიერშიგამოსახულიყვნენფოტორეალისტურად - რაცმუშაობასთუ  შეხვედრებსუფროსაინტერესოსგახდის.

მშობელი კომპანია

კაპაროლის მშობელი კომპანიის - Deutschen Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG შტაბ-ბინა მდებარეობს ობერ-რამშტადტში, ოდენვალდის რაიონში, (ჰესენი). Deutschen Amphibolin-Werke von Robert Murjahn (რობერტ მურიანის გერმანული აკრილური საღებავები) დაარსდა 1895 წელს. დღესდღეობით მისი ძირითადი საქმიანობა მოიცავს შესყიდვებს, წარმოებასა და პოტენციურ დამკვეთებს და კვლავ დამოუკიდებელ ოჯახურ კომპანიად რჩება. 

www.daw.de