ბათქაშის მშრალი ნარევი მინერალურ ბაზაზე

სილოქსანით გაძლიერებული დისპერსიული სრუქტურულული ბათქაში