ნარევი საიზოლაციო ფილების მისაწებებლად  და არმირებისათვის.

მსუბუქი ფითხი ზედაპირებზე  არმირებული ფენების შესაქმნელად