პროდუქტები

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 1. აბრეშუმი/მქრქალი

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 1. მქრქალი

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 1. მქრქალი

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 2. აბრეშუმი/მქრქალი

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 2. ღრმად მქრქალი 

სველი მოხეხვისადმი მედეგობა კლასი 3. მქრქალი

მადეზინფიცირებელი, ობისა და სოკოვანი დაბინძურების მქონე ზედაპირებისთვის. ღრმად მქრქალი