პროდუქტები

პიგმენტირებული - წყალდისპერსიული

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის

უფერო - გამხსნელის შემცველი

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის

უფერო - წყალდისპერსიული

გარე სამუშაოებისთვის

უფერო - გამხსნელის შემცველი

გარე და შიდა სამუშაოებისთვის

უფერო - გამხსნელის შემცველი

გარე სამუშაოებისთვის

კონცენტრირებული გამჟღენთი - ჰიდროიზოლაციისათვის

გარე სამუშაოებისთვის

მიკრობიოციდური საშუალება
სოკოვანი  და წყალმცენარეებით  დაბინძურებული ზედაპირების  წინასწარი დამუშავებისთვის

გარე და შიდა სამუშაოებისათვის